Služby

Služby

Mediácia

Riešite spor, ale už to nezvládate sami a potrebujete pomoc? Služba mediátora je pravé riešenie pre Vás!

Mediácia je modernou a vo svete obľúbenou alternatívou k finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu. Jej prostredníctvom možno riešiť všetky druhy konfliktov v každom ich štádiu, pred podaním žaloby, v priebehu súdneho sporu, aj ako prevencia.

Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikli:

 • z obchodnoprávnych vzťahov (napr. zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o dielo, spory o náhradu škody)
 • z pracovnoprávnych vzťahov (napr.medzi zamestnancom a zamestnávateľom)
 • z rodinnoprávnych vzťahov (napr. rodinné konflikty, rozvodové spory, majetkové, spory poručenskej agendy, výživné, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva)
 • z občianskoprávnych vzťahov (napr. susedské konflikty, komunitné spory, spory týkajúce sa nájmu bytu a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, spotrebiteľské spory)

Správa pohľadávok

Mimosúdnu cestu je možné zvoliť aj pri pohľadávkach voči iným subjektom. Výhodou je rýchlosť, úspora nákladov a individuálny prístup.

KONANIE NA ROZHODCOVSKOM SÚDE

Podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov

Základné ustanovenia:

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

(1) Tento zákon upravuje:

 1. a)rozhodovanie sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike,
 2. b)uznanie a výkon tuzemských a cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike.

(2) V rozhodcovskom konaní možno rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní1) vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je.

VYTVORENIE ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY

Rozhodcovskú doložku Vám vieme vytvoriť za pár hodín. Kontaktuje nás e-mailom alebo telefonicky ihneď….

OSTATNÉ PRÁVNE SLUŽBY:

Naša spoločnosť Vám ponúka individuálne právne poradenstvo a asistenciu v čo najširšej palete právnych oblastí s primárnym dôrazom na ľudské a občianske práva, rodinné právo a pracovno-právnu oblasť a obchodné právo.

 • PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
 • PRÁVO NEHNUTEĽNOSTI A STAVEBNÉ PRÁVO
 • KONKURZ, REŠTRUKTURALIZÁCIA, ODDLŽENIE, CEZHRANIČNÉ KONKURZY A LIKVIDÁCIA
 • ZMLUVNÉ PRÁVO
 • HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ, PROTIMONOPOLNÉ PRÁVO A NEKALÁ SÚŤAŽ
 • PRACOVNO-PRÁVNE VZŤAHY A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
 • DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, MÉDIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BANKOVNÍCTVO, CENNÉ PAPIERE A FINANCIE, POISŤOVNÍCTVO
 • FÚZIE A AKVIZÍCIE (M&A), PRIVATIZÁCIA, DUE DILIGENCE
 • VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
 • RODINNÉ PRÁVO
 • ZASTUPOVANIE V SÚDNYCH KONANIACH, V KONANIACH INÝMI ŠTÁTNYMI ORGÁNMI A V ARBITRÁŽNYCH KONANIACH
  DANE
 • LEGISLATÍVA A ZÁKONY
 • EURÓPSKE PRÁVO A MEDZINÁRODNÉ PRÁVO
 • OCHRANA SPOTREBITEĽA
 • ŠTÁTNA POMOC A INVESTIČNÉ STIMULY
 • KOMODITY A ENERGETICKÉ PRÁVO
 • PRÁVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVOTNÍCTVO A ŠPORT

Ponúkame Vám tiež poradenstvo a vyhotovenie podkladov pre súdne konania, podklady pre úradné listiny, dokumenty pre komunikáciu s exekútorom, a pod.

ARCHIVÁCIA

Ponúkame služby archivácie

Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky, a my vám zašleme cenovú ponuku a bližšie informácie.

LEGISLATÍVA
Správa registratúry na Slovensku je riadená zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. V zmysle tohto zákona
má každý pôvodca registratúry (teda každá právnicka osoba) povinnost’ a
zodpovednosť zabezpečovať správu registratúry, čo v praxi znamená zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov,
prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania. K zákonu prináleží
aj vykonávacia vyhláška 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

Základné povinnosti pôvodcu registratúry:

 • vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán a predložiť
  ich na posúdenie a schválenie ministerstvu vnútra (štátnemu archívu)
 • zabezpečovať správu registratúry zabezpečiť trvanlivosť registratúrnych
  záznamov
 • zabezpečovať, aby správu registratúry vykonávali osoby, ktoré majú
  najmenej úplné stredné vzdelanie
 • umiestniť registratúru v priestoroch, ktoré zaručujú jej zachovanie
 • umožňovať výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry
 • vyraďovať pravidelne registratúrne záznamy len so súhlasom štátneho
  archívu (minimálne raz za 5 rokov)
 • oznamovať bezodkladne štátnemu archívu zmenu svojho názvu a
  zmenu miesta uloženia registratúry
 • odovzdať bezodkladne registratúru právnemu nástupcovi alebo ak
  zanikne bez právneho nástupcu, odovzdať registratúrne záznamy s
  trvalou dokumentárnou hodnotou štátnemu archívu
 • uložiť registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty do
  uplynutia lehôt uloženia a oznámiť štátnemu archívu miesto, kde sú
  uložené

Orientačné členenie pôvodcov registratúr:

 • Pôvodcovia, ktorí majú povinnosť vypracovať registratúrny poriadok
  aj registratúrny plán.

Do tejto skupiny patria pôvodcovia registratúry, ktorí sú orgánom verejnej
správy, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej správy, právnickou
osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie
upravuje zákon.

 • Pôvodcovia ktorí majú povinnosť vypracovať registratúrny plán.

Do tejto skupiny patria pôvodcovia registratúry z ktorých činnosti vznikajú
dokumenty majúce trvalú dokumentárnu hodnotu (tí, ktorí majú v zmysle
zákona 431/2002 o účtovníctve povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom).

 • Pôvodcovia registratúry ktorí nemajú povinnosť vypracovať registratúrny
  poriadok a registratúrny plán

Tí, z ktorých činnosti nevznikajú žiadne dokumenty majúce trvalú dokumentárnu
hodnotu, alebo výsledky ich činností sú predmetom autorského
práva.

 • Registratúrny poriadok

Základný riadiaci dokument používaný pri správe registratúry. Upravuje
nakladanie s firemnými záznamami a spismi (prijímanie, evidovanie, tvorba,
vybavovanie, odosielanie, ukladanie a vyraďovanie).

 • Registratúrny plán

Registratúrny plán je zoznam vecných skupín a podskupín (registratúrnych)
záznamov, ktorým prideľuje znak hodnoty a lehotu uloženia.

 • Znak hodnoty

Záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou sú označné znakom hodnoty
“A”. Patria medzi ne základné korporátne dokumenty, výročné správy,
účtovné závierky, a mnohé iné.

 • Lehoty uloženia

Pôvodca registratúry v registratúrnom pláne definuje lehotu uloženia pre
každú vecnú skupinu registratúrnych záznamov bez ohľadu na znak hodnoty.
Jedná sa o počet rokov ktoré musí navrhnúť tak, aby mu umožňovala
prístup k registratúrnym záznamom po celý čas, v ktorom ich bude potrebovať
na svoju činnosť, vrátane lehôt ustanovených pre vymáhanie práv a
plnenie povinností podľa osobitných predpisov.

V zásade rozlišujeme tri základné

 • 1 – 3 roky – bežné, aktuálne podklady a záznamy
 • 5 rokov – krátkodobé podklady a záznamy; korešpondencia
 • 10 rokov – daňové doklady a účtovné záznamy, právne dokumenty,
  zmluvy
 • 50 rokov – mzdové listy
 • 70 rokov (od narodenia zamestnanca) – osobné spisy zamestnancov

Ďalšie zákony, ktoré stanovujú lehoty uloženia záznamom

 • Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 • Zákon 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • Zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • Zákon 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ak máte záujem o naše službu, a radi by ste sa dozvedeli bližšie informácie, prípadne žiadate o cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto FORMULÁRA:

FORMULÁR[contact-form-7 404 "Nenájdené"]

Disquis